Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Vedtægter

DANSK PSYKOLOG FORENINGS SELSKAB FOR PSYKOANALYTISK PSYKOTERAPI MED BØRN OG UNGE
Tilsluttet European Federation ofPsychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector
(EFPP)

VEDTÆGTER af 2.3.2016.

§ 1

Selskabets formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse blandt børn og unge ved at fremme anvendelse og videreudvikling af psykoanalytisk børne- og unge-psykoterapi og dertil knyttet forældrearbejde. Dette opnås ved at:

* fremme forskning i og viden om psykoanalytisk børne- og unge-psykoterapi

* styrke kontakten til nationale og internationale organisationer inden for psykoanalytisk psykoterapi

* afholde offentlige møder og kurser

* udbyde kvalificeret uddannelse i psykoanalytisk børne- og unge-psykoterapi i overensstemmelsemed EFPP’s normer.

§ 2

Som medlemmer kan optages læger og psykologer med interesse for selskabets formål samt, efterindividuel vurdering, andre særligt kvalificerede psykoterapeuter med børn og unge som speciale.
Vurdering af disse foretages af bestyrelsen.
Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftligt over for bestyrelsen at give dette til kende.
Udmeldelse træder i kraft ved det kommende årsskifte og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

§ 3

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer: 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges særskilt for 2 år ad gangen.
De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger en kasserer blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening.
En revisor og en revisorsuppleant vælges blandt medlemmerne for 1 år ad gangen.
Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsen kan fremsættes af ethvert medlem af selskabet.
Dette kan ske enten skriftligt eller på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes 4 uger i forvejen.
Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer finder sted ved den årlige generalforsamling. Ved denne generalforsamling aflægger formanden beretning.

Vedtægtsændringer kan ske på den årlige generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling under forudsætning af, at denne er indvarslet og dagsorden udsendt mindst 14 dage i forvejen.
Afstemning ved generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning skal foregå skriftlig og hemmeligt, såfremt det kræves af blot eet tilstedeværende medlem.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, hvis mindst en tredjedel af selskabets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal være udsendt mindst 14 dage i forvejen.

§ 4

Selskabets uddannelsesmæssige opgaver, jf. vedtægternes § 1, varetages af et uddannelsesudvalg, der består af 1 formand og 4 medlemmer. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmerne af uddannelsesudvalget for 2 år ad gangen.

§ 5

Der fastsættes et årligt kontingent. Kontingentets størrelse kan ændres ved beslutning på den ordinære generalforsamling.

§ 6

Det reviderede regnskab forelægges ved den årlige ordinære generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen arrangerer medlemsmøder i årets løb ud over den ordinære generalforsamling.

§ 8

Beslutning om selskabets ophævelse kræver majoritet på mindst 4/5 af selskabets medlemmer ved urafstemning efter behandling på generalforsamlingen.

§ 9

I tilfælde af selskabets ophævelse tilfalder en eventuel kassebeholdning formål, der fremmer psykoanalytisk børnepsykoterapi.

Bestyrelsen 2.3.2016:

Gitte Nothlev                           Anne Holländer

Inge Østergaard Hansen       Karin Bagge

Anette Grønbech