Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Godkendelse Arrangementsnummer: 401825 Ekstern udbyder Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU)

Kære Ekstern udbyder Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU) Anette Grønbech, tak for ansøgning om godkendelse af kurset:

Arrangementsnummer: 401825 Specialiseringsmodul i psykodynamisk psykoterapi med børn og unge v. DSPBU


Startdato: 09-01-2025 00:00
Slutdato: 06-02-2026 00:00

Uddannelsen falder indenfor formål og indhold som beskrevet i retningslinjerne. https://www.dp.dk/uddannelse-og-karriere/dansk-psykolog-forenings-specialistuddannelser/

Kurset er administrativt godkendt da det opfylder indhold og formål i emneområdet, og underviser er kvalificeret som specialist. Fremmødereglerne skal være overholdt som en forudsætning for godkendelsen. Deltagersammensætningen på kurset skal overholde retningslinjerne, således, at højst 25 % af deltagerne kan udgøres af ikke-akademikere. Du kan læse mere i retningslinjerne på hjemmesiden.

Underviserkompetencer: Specialister
Varighed: 90 timers teori, supervision tilbydes til alle, er et krav til specialist i Psykoterapi 60 timer
Deltagerkrav: skal leve op til deltagerforudsætninger som beskrevet i retningslinjerne for specialistuddannelser august 2020
Form: Fremmøde/Online: Fremmøde
Deltagerantal: max.40 personer
Litteraturliste: Godkendt
Kurset er godkendt af Adm.
Godkendelse: Specialiseringsmoduler retning børn- og unge, under intervention, psykoterapeutisk metode, psykodynamisk grundlagsteori, Sundhedspsykolog og Psykoterapi
Supervision der ydes ifb. med uddannelsen skal tilrettelægges så den opfylder kravene i retningslinjerne august 2020 – timerne forhåndsgodkendes ikke
SE: ikke relevant for længerevarende uddannelser

Hvis uddannelsen gentages, skal der søges igen. Når kurset er gennemført, skal der sendes en fremmødeliste til sekretariatet via mail. Listen benyttes af sekretariatet som reference i tilfælde af tvivl, men ellers ikke anvendes den ikke.

Procedure

Når uddannelsen er godkendt, vil det blive vist i Specialistuddannelsesoverblikket.

Når uddannelsen er afholdt, er det kursusudbyders opgave at sørge for følgende:

·         At indberette deltagerne på kurset (vba. deres private mailadresse) på det tilsendte link. (MitDP)

·         At fjerne deltagere der ikke har opnået en fuld kursusdeltagelse. De skal i stedet have et fremmødebevis på de timer de har været til stede, hvis de ønsker det.

Oplysningerne skal bruges til at registrere merit for kurset i deltagernes digitale specialistuddannelsesunivers. Denne type elektronisk registrering af deltagelse fungerer som et elektronisk kursusbevis, men kun til dette brug. Kursister der skal bevise deres deltagelse i andre sammenhænge, vil fortsat have brug for et kursusbevis

Kursusbevis

Der skal udstedes kursusbevis som udformes efter arrangørens eget ønske.

Af dette bør følgende fremgå:

·         navn

·         dato

·         varighed

·         kursusbeskrivelse

·         deltagersammensætning, (uddannelser) og antal deltagere

·         undervisers navn og uddannelse 

·         kursusarrangør eller undervisers underskrift

Når ansøger har gennemført kurset og fremmødet er bekræftet af kursusudbyder, vil kurset automatisk fremgå af ansøgers Specialistuddannelsesoverblik.

Fremmøde

Der er udarbejdet et sæt retningslinjer vedr. fremmøde som skal sikre, en så ensartet kursusafvikling som muligt.

Det forudsættes som udgangspunkt at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal.

Hvis fraværet ikke overstiger 10% af det godkendte timetal får det ingen konsekvenser for udstedelse af kursusbevis.

·         Ved fravær mere end 10% af det godkendte timeantal, skal der tages stilling til fraværet. Der kan kun accepteres et fravær på over 10 %, hvis det er begrundet i force majeure. Kursusleder/underviseren må dernæst vurdere om der kan udstedes et kursusbevis.

·         Hvis det er praktisk muligt, kan der aftales individuelle erstatningstimer med kursisten.

·         Hvis der ikke kan udstedes et kursusbevis pga. for højt fravær, kan der i stedet udstedes et deltagerbevis med reduceret timetal. Dette er uanset årsagen til fraværet. Forhåndsgodkendelsen af kurset bortfalder.

Det er kursusleder der administrerer fremmødereglerne og udsteder bevis for deltagelsen. Tvivl og tvister afgøres lokalt. Ved uklarheder bistår sekretariatet gerne med råd og vejledning.

De bedste hilsener

Brita Lauritzen

Uddannelseskonsulent