Selskabet er et bredt psykoanalytisk
orienteret selskab af psykologer og
børne- og ungdomspsykiatere

Vedtægter

VEDTÆGTER 14.6.2017

DANSK PSYKOLOGFORENINGS SELSKAB FOR

PSYKOANALYTISK PSYKOTERAPI MED BØRN OG UNGE (DSPBU).

 

 • § 1. Selskabets navn og afgrænsning.

Selskabets navn er Dansk Psykolog Forenings Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge.

 

Stk. 2.  Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykologforening § 18.

Stk. 3.  Selskabet er landsdækkende

Stk. 4.  Selskabet er tilsluttet European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy.

 

 • § 2 Selskabets formål.

Selskabets formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse blandt børn og unge ved at fremme anvendelse og videreudvikling af psykoanalytisk børne- og unge-psykoterapi og dertil knyttet forældrearbejde.

 

Selskabets formål er inden for sit faglige område at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især:

 • At samle psykologer til fremme af den psykologfaglige udvikling inden for selskabets område.
 • At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.
 • At initiere forskning og metodeudvikling inden for selskabets område.
 • At bidrage til udvikling af specialistuddannelser, kurser eller anden videreuddannelse afhængig af selskabets størrelse.
 • At være støtte for medlemmernes faglige udvikling.
 • At fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber.
 • At fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt- og høringsorgan i psykologfaglige spørgsmål inden for selskabets område.
 • At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).9
 • At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.
 • At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til selskabet inden for selskabets område.

Stk. 2. I kompletterende vedtægter bestemmes eventuelle yderligere formål.

 

 • § 3 Arbejdsmåde.

Selskabets formål opnås ved at

 • udbrede viden og kendskab til psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge og dertil knyttet forældrearbejde
 • fremme forskning i psykoanalytisk børne- og unge-psykoterapi
 • styrke kontakten til nationale og internationale organisationer inden for psykoanalytisk psykoterapi
 • afholde offentlige møder og kurser
 • udbyde kvalificeret uddannelse i psykoanalytisk børne- og unge-psykoterapi i overensstemmelse med EFPP’s normer.

 

 • § 4 Medlemmer af selskabet.

Alle medlemmer af Dansk Psykologforening med interesse for selskabets formål kan optages som medlemmer af selskabet.

Som associerede medlemmer kan optages læger, der er undervejs i eller har fuldført speciallægeuddannelsen som børn- og unge psykiater samt efter individuel vurdering, andre særligt kvalificerede psykoterapeuter med børn og unge som speciale. Vurdering af disse foretages af styrelsen. Det fremgår af DP love, at associerede medlemmer ikke har stemmeret på generalforsamlinger og ikke kan være med i selskabers styrelse.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftligt over for styrelsen at give dette til kende. Udmeldelse træder i kraft ved det kommende årsskifte og kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

 

 • § 5 Uddannelsesmæssige opgaver.

Selskabets uddannelsesmæssige opgaver, jf. vedtægternes § 1, varetages af et uddannelsesudvalg, der består af 1 formand og 4 medlemmer. Styrelsen udpeger formanden og medlemmerne af uddannelsesudvalget for 2 år ad gangen.

 

 • § 6. Selskabsgeneralforsamling.

Stk 1. Selskabet afholder en årlig generalforsamling i perioden februar – april og inden udgangen af april.

Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagorden for generalforsamling i selskabet skal følge reglerne for afholdelse af Dansk Psykologforenings ordinære generalforsamling, jf. DPs love § 6. Heraf fremgår, at der skal indkaldes skriftligt med mindst 10 ugers varsel, og endelig dagsorden, hvoraf alle beslutningsforslag senest skal fremgå, skal udsendes med minimum 3 ugers varsel. 

 Stk. 3. Dagsorden skal indeholde valg af dirigent og referent, fastsættelse af forretningsorden, beretning om selskabets virksomhed, aflæggelse af regnskab, fastlæggelse af forslag til driftsbudget og valg af selskabsstyrelse. 

Stk. 4 Beslutninger træffes efter samme regler som for DPs ordinære generalforsamling, jvf. DPs love §6 stk. 8. hvoraf fremgår: Afstemning ved generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning skal foregå skriftlig og hemmeligt, såfremt det kræves af blot et tilstedeværende medlem. Stemmeafgivningen kan ske ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt. Det fremgår ligeledes af DPs love, at studerendes stemmer og bachelors stemmer tæller 1/3 af kandidatmedlemmers.

 

 • § 7 Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af styrelsen efter behov og skal indkaldes, hvis mindst en 1/10 af selskabets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund og angivelse af forslag til beslutning. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal være udsendt mindst 3 uger i forvejen.

 

 • § 8 Selskabsstyrelse.

Valg af formand, næstformand og styrelsesmedlemmer finder sted ved den årlige generalforsamling. Ved denne generalforsamling aflægger formanden beretning.

Selskabets Styrelse består af 5 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand og 3 styrelsesmedlemmer.

Formanden og næstformanden vælges særskilt for 2 år ad gangen.

De øvrige 3 styrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Styrelsen vælger en kasserer blandt Styrelsesmedlemmerne.

Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening.

En politisk revisor og en revisorsuppleant vælges blandt medlemmerne for 1 år ad gangen.

Forslag om opstilling af et medlem til styrelsen kan fremsættes af ethvert medlem af selskabet.

Dette kan ske enten skriftligt eller på generalforsamlingen.

 

 • § 9 Kontingent.

Styrelsen fastsætter et årligt kontingent. Kontingentbetalingen fra medlemmerne dokumenterer antallet af medlemmer overfor Dansk Psykologforening. Kontingentets størrelse kan ændres ved beslutning på den ordinære generalforsamling.

 

 • § 10 Opløsning af selskabet.

Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykologforenings Love § 32. Ved selskabets eventuelle udtræden af DP beslutter selskabet på generalforsamling anvendelse af de midler, som ikke er tilvejebragt som tilskud fra DP, i overensstemmelse med selskabets formål, §1 og arbejdsmåde, §2.