Webinarer med Meg Harris Williams

MEG HARRIS WILLIAMS SNAKKER OM BION – DEL II

Vores norske søsterforening IBUP afholder en række webinarer med Meg Harris Williams, det første om Martha Harris’ paper: ‘The complexity of pain in a six-year-old child following sudden bereavement’ :

Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur og psyko­analyse. Hun har også bakgrunn som billedkunstner. Hun foreleser og under­viser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room».

Meg Harris Williams er datter av Martha Harris som i mange år var leder for barneterapiutdanningen ved Tavistock- klinikken i London. Hennes stefar, Donald Meltzer, brukte store deler av sitt liv til å forelese, veilede og skrive bøker om Bion og de kliniske implikasjoner av hans teorier.

Meg Harris Williams formidler Bions teorier og det postkleinianske tankegodset på en begripelig og nær måte som hjelper oss til å forstå noe mer av det non­verbale og grunnleggende i det å være menneske – og som gjør oss bedre rustet til å forstå oss selv og våre pasienter – og det som skjer i behandlings­rommet.

Se hennes hjemmeside for mer informasjon: www.artlit.info.

1. 22 March: The complexity of pain.

  Reading – Martha Harris’ paper ‘The complexity of pain in a six-year-old child following sudden bereavement’ (1973). – Bion, ‘Medicine as a model’ (Attention and Interpretation)

https://tikkio.com/tickets/36703-meg-harris-william-the-comnplexity-of-pain

2. 26 April: Psychoanalysis as an art form – the language of achievement.

  Reading – ‘The language of achievement ‘(Attention & Interpretation)

 – ‘The interaction of verbal and visual language’ (Meltzer, Dream Life ) – MH Williams, ‘Psychoanalysis as an art form’ or ‘The role of incantation’.

https://tikkio.com/tickets/36740-meg-harris-williams-psychoanalysis-as-an-art-form-the-language-of-achievement

3. 13 September: The individual in the group – applying Bion to psychoanalytic

    education.

   Reading – Martha Harris’ paper of same title. – A Tavistock seminar with Bion (with extract    

    from a recording)

https://tikkio.com/tickets/36741-meg-harris-williams-the-individual-in-the-group-applying-bion-to-psychoanalytic-education

4. 11 October: Psychoanalysis as education.

Reading – MH Williams ‘Psychoanalysis as education – rescuing lost children of the personality’. (Gerpen paper – Meltzer ‘Family patterns and cultural educability’ from Studies in Extended Metapsychology (summary of The Educational Role of the Family).

https://tikkio.com/tickets/36742-meg-harris-williams-psychoanalysis-as-education

For alle fire foredrag:
https://tikkio.com/tickets/36743-meg-harris-williams-foredragsrekke

Pris: kr. 500,- for én kveld, kr. 1600,- for alle kveldene.

Lenke til Zoom-møtet og artikler tilhørende temaet sendes ut før arrangementet.
VIKTIG: Send e-postadressen din til post@ibup.no når du har kjøpt billett.

To dage om miljøterapi med børn og unge

Kursus i Miljøterapi med børn og unge – forståelse, metoder og psykologens rolle

TID:

Den 25. oktober 2023 kl. 8.30-16.00 og den 26. oktober 2023 kl. 9.00-16.30.

STED:

Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

DELTAGERE:

Kurset henvender sig til psykologer. Andre end psykologer er velkomne; de må dog højst udgøre 25% af deltagerne ifølge psykologernes uddannelsesregler.

PRIS:

Medlemmer af DSPBU: 1800 kr. Ikke-medlemmer: 2100 kr. Studerende, ledige, 500 kr.

Medlemspris kan opnås, når blot indmeldelse foretages før tilmelding til kurset.

Tilmelding ved betaling til konto nr. 0400 4022021082 – mærk indbetalingen med MT – og mail tilmelding til dspbu@dp-decentral.dk

Tilmeldingsfrist 1.9.2023 hvorefter alle vil modtage endelig besked om optagelse på kurset.

Kurset forventes godkendt i Dansk Psykologforening tværgående modul med 12 timer.

UNDERVISERE

Karin Bagge, cand.psych., aut., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi med børn. Ledende psykolog på Behandlingshjemmet Nebs Møllegård fra 2012, erfaring med miljøterapeutisk behandling, uddannelse af miljøterapeuter, ledelse og organisationsudvikling og arbejder aktuelt på et ph.d.-projekt om asymmetriske relationer i miljøterapi.

Lars Rasborg, pædagog, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi og praktiserende psykolog siden 1993. Forfatter til bøger og artikler om miljøterapi, se litteraturliste. Erfaring som miljøterapeut på behandlingshjem, og med uddannelse og supervision af miljøterapeuter samt organisationsudvikling.

Helle Østerby Andersen, cand.psych. aut., specialist i børnepsykologi og psykoterapi. Privatpraktiserende psykolog, psykoanalytiker, gruppeanalytiker fra IGA. Mange års erfaring med arbejde med miljøterapi og i miljøterapeutiske organisationer.

Heidi Rose, cand.psych. aut., specialist og supervisor i Psykoterapi og Børnepsykologi. Privat-praktiserende psykolog. Over 30 års erfaring med miljøterapeutiske behandlingsorganisationer, herunder miljøterapeutuddannelse, organisationsudvikling og ledelse.

PROGRAM

Onsdag den 25. oktober 2023

Kl. 8.30-9.00: morgenbrød og kort introduktion ved Anette Grønbech, formand for DSPBU.

Kl. 9.00-12-00: Karin Bagge: Erfaringer med mentaliserings baseret miljøterapi – på et behandlingshjem

Mentaliserings baseret miljøterapi som terapeutisk metode i arbejdet med omsorgssvigtede og komplekst traumatiserede børn og unge, herunder psykologens rolle og opgaver i det tværfaglige samarbejde med pædagoger og lærere, som står for den daglige kontakt og arbejdet med udviklende relationer til børnene og de unge inden for en planlagt struktur for hverdagens aktiviteter.

Struktur og relation er de centrale akser i miljøterapi og fokus vil være på erfaringer med implementering af mentaliserings teori og metode på et behandlingshjem og de aspekter tilgangen har tilført en psykodynamisk og systemteoretisk funderet behandlingsmodel baseret på procesbevidsthedsbegrebet udviklet af Hans Kornerup, tidligere forstander på behandlings-hjemmet Nebs Møllegård, ved f.eks. STORM-modellen, psykoedukation, redskaber til professionelle og øvelser. Det omhandler erfaringer fra et mentaliseringsprojekt ved Socialstyrelsen i årene fra 2018-2020 og frem: Styrkelse af anbragte børn og unges mentaliseringsevne fra Mentaliseringsguiden fra Center for Mentalisering.

Mentaliseringstilgangens centrale begreber er affektregulering og mentalisering og tilgangen anbefaler en transparent holdning, hvor terapeuten møder klienten med en nysgerrig og undersøgende holdning som en forsker, der frem for at fokusere på fortolkning og mening er optaget af processen ”at mentalisere”.

Der lægges vægt på mentaliseringsbaseret miljøterapis unikke form og muligheder som terapeutisk model i arbejdet med børn og unge, herunder de asymmetriske aspekter ved

autoriteter som rollemodeller og de implikationer, det har for børn og unge, som har været udsat for traumatiserende oplevelser i relationen til nære omsorgspersoner, samt dynamikker vedr. magt og afmagt, som opstår og påvirker os som professionelle.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause

Kl. 13.00-16.00: Lars Rasborg: Spejlende og jeg-støttende miljøterapi – og enhedsmodellen.

Spejlende og jeg-støttende miljøterapi beskrives med særligt henblik på omsorgssvigtede børn og unge med tilknytningsforstyrrelse samt børn og unge med andre diagnoser, der har svigt i deres historie.

Gennem præsentation af enhedsmodel for metodevalg sættes behandlingsformen i forhold til principielt set alle andre miljøterapeutiske og pædagogiske metoder. Der argumenteres for, at alle metoder kan noget, men at de kan hvert sit, hvorfor der er brug for dem alle. Det belyses, hvad der kan begrunde metodevalget i den enkelte situation, og begrunde skift til anden metode.

Endelig præsenteres overvejelser vedrørende en behandlingsorganisation, der understøtter brugen af enhedsmodellen, herunder undersøgelse, behandlingsplanlægning, uddannelse, supervision samt ledelse og samarbejde.

Psykologens rolle går som en rød tråd gennem oplægget.

Torsdag den 26. oktober 2023

Kl. 9.00-12.00: Helle Østerby Andersen: Psykologens rolle i miljøterapien; individ – gruppe – organisation, DEL 1

 For at miljøterapeutisk behandling kan finde sted, skal der til stadighed være et dobbelt fokus på det psykiske og det fysiske miljø. Miljøterapien kræver en ramme med beskyttende, forudsigelige, kontinuerlige og containende kvaliteter. Organisationen skal være ”på plads” (Larsen 2004) for at det enkelte individ har mulighed for at arbejde på egen udvikling.  Det er rammen der faciliterer mulighed for at relationer kan opstå, relationer der indeholder en mulighed for udvikling. 

Psykologens rolle i miljøterapien omfatter både traditionelle psykologopgaver; individuel psykoterapi, lede behandlingskonferencer og bidrage med den psykologfaglige viden til det tværfaglige team. Desuden skal psykologen bidrage til tænkning om organisationen, de ubevidste processer og dynamikker samt containe behandlingsprocesser i organisationen.

Der er et stadigt arbejde for psykologen i miljøterapien at pege på, hvad der bidrager positivt til udvikling og hvad der er re-traumatiserende gentagelser af tidligere oplevelser, som udspiller sig i miljøet.

Psykologens rolle i miljøterapien er at arbejde med – og ved – gruppen af miljøterapeuter – for at fastholde det behandlingsmæssige sigte for den enkeltes behandling og for at gruppen udvikles, via at opretholde nærvær med den rette intensitet i det terapeutiske arbejde.

Psykologen i det miljøterapeutiske behandlingstilbud har fokus både på individ, gruppe og organisation. Psykologen skal have forståelse for irrationelle reaktioner der udspiller sig i miljøet. Forståelse af det ubevidstes betydning i miljøterapien, og hvordan det udspiller sig, er et af det vigtigste bidrag fra psykologen for at kunne sikre behandlingen kan finde sted – så behandlingsarbejdet ikke reduceres til blot aktion og reaktion, overlevelse eller acting out.  Psykologen har således en vigtig opgave i at sikre rolleafklaring, og der arbejdes kontinuerligt på hovedopgaven.

Psykologens rolle i miljøterapien er således præget af at skabe de nødvendige forudsætninger for og kvalitetssikring af den miljøterapeutiske behandling.

Kl. 12.00-13.00: Frokostpause

Kl. 13.00-16.00: Heidi Rose: Psykologens rolle i miljøterapien; individ – gruppe – organisation,    DEL 2


De centrale miljøterapeutiske principper har fokus på behandlingsorganisationen som forud-sætning for behandlingsarbejdet. Erfaringerne med opbygning og udvikling af miljøterapeut-uddannelse og organisationsudvikling, samt psykologens opgaver og rolle vil blive drøftet.

Forankringen af det terapeutiske forhold i et mentalt og fysisk afgrænset miljø er en forudsætning for, at en terapeutisk proces eller miljøterapeutisk behandling kan foregå. Dvs. at rammen om behandlingen, behandlingsorganisationen og behandlingsideologien er klar, og der er fælles metoder, da der er mere end én miljøterapeut om opgaven.

For at opretholde en behandlingsorganisation, som er i stand til at containe smertefulde følelser, regression, splitting, projektive processer og arbejde fortløbende på hovedopgaven, skal hver organisation opfylde følgende krav:

  • Kontinuerlig supervision af ledere og medarbejdere (psykodynamisk og systemteoretisk)
  • Udviklingspsykologi og organisationspsykologi på et psykodynamisk og systemteoretisk teorigrundlag
  • En ikke-fordømmende åben reflekterende kultur, som understøtter negativ formåen (Keats, Bion)
  • Systematisk tilrettelagt individuelle behandlingsplanlægning vedr. hvert barn og ung.

MT-uddannelse og organisationsudvikling følger (en tillempet) velkendt model for psykoterapeut-uddannelser: med teori, supervision og personlig psykoterapi – i form af teori, supervision og refleksionsdage. (Blomstermodellen for mødevirksomhed: behandlingsplanlægning, supervision, teoriundervisning, refleksionsdage.) Desuden lederudviklingsforløb.

Psykologen har både traditionelle psykologopgaver som at bidrage med den psykologfaglige viden til det tværfaglige team. Desuden skal psykologerne kunne bidrage til tænkning om organisationen, de ubevidste processer og dynamikker samt containe behandlingsprocesser i organisationen.

Kl. 16.00-16.30: Opsamling ved Anette Grønbech

LITTERATUR

25. oktober, formiddag, Karin Bagge:

Fonagy, P., Gergley, G., Jurist, E. & Target, M. (2007): Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling. København: Akademisk Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. & Skov, M.K. (2014). Mentalisering i pædagogik og terapi. København: Hans Reitzels Forlag.

Hagelquist, J.Ø. (2015). Mentaliseringsguiden. København: Hans Reitzels Forlag.

Karterud, S. & Bateman, A. (2011). Mentaliseringsbaseret terapi – Manual og vurderingsskala. København. Hans Reitzels Forlag.

Skåderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen – Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels Forlag.

25. oktober, eftermiddag, Lars Rasborg:

Larsen, Erik (2018). Miljøterapi med barn og unge. Organisasjonen som terapeut, 3. udgave. Oslo: Universitetsforlaget.

Rasborg, Lars (2016 [2005]). Miljøterapi med børn og unge, 3. udg. København: Akademisk Forlag.

Rasborg, Lars (2013). Miljøterapi i gruppe og organisation. København: Akademisk Forlag.

Rasborg, Lars (2021). Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis. København: Akademisk Forlag (fagfællebedømt).

Skårderud, Finn & Bente Sommerfeldt (2013), Miljøterapiboken. Mentalisering i holdning og handling (MBT-M). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Følgende artikler, alle fra 2022, introducerer til dele af enhedsmodellen, idet de hver belyser et aspekt af den:

Miljøterapi er mindst tre forskellige ting, Psykologi – Tidsskrift for Norsk Psykologforening: https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/07/miljoterapi-er-mindst-tre-forskellige-ting

Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik, Dansk pædagogisk Tidsskrift: https://dpt.dk/temanumre/2022-2/enhedsmodel-for-metodevalg-i-paedagogik/

Børn bruger ikke altid deres ytringsfrihed, Vid & Sans (Aarhus Universitetsforlag): https://vidogsans.dk/boern-bruger-ikke-altid-deres-ytringsfrihed/?token=VHc4cnI4b1EzYStUempOcGZnVjVBSzVzNE4rRStTei8za1NITnNHRWlkUkFuUEhKMHJncVI3ZVBrdlNrTzd2amVua05Bamt2a2dQNGhzbUtVenpsNzVhU2RQcXk0R1QrWFc5dUg5QW9Nc0lYY0JKaTBmRTMwVkliYWh1WmpZMjc= hvor man også kan få artiklen læst op.

Autoritet er nødvendig i børneopdragelsen, Vid & Sans (Aarhus Universitetsforlag): https://vidogsans.dk/autoritet-er-noedvendig-i-boerneopdragelsen/?token=VHc4cnI4b1EzYStUempOcGZnVjVBS2IzTGd3MjVlWEliS3BiWDlweGt1dEFuUEhKMHJncVI3ZVBrdlNrTzd2amVua05Bamt2a2dQNGhzbUtVenpsNzVhU2RQcXk0R1QrWFc5dUg5QW9Nc0lYY0JKaTBmRTMwVkliYWh1WmpZMjc= hvor man også kan få artiklen læst op.

26. oktober, formiddag, Helle Østerby Andersen:

Ahlin, G. og Storebø, O.J. (2009). Temanummer om Miljøterapi. Matrix. Nordisk Tidsskrift for psykoterapi, 26. årgang, nr. 1, april 2009. København: Dansk Psykologisk Forlag 

Larsen, E. (2004). Miljøterapi med barn og unge. Organisationen som terapeut. Oslo: Universitetsforlaget.

Lotz M (1987). En integrerende kreds. Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift 41: 285-290

Kornerup, H (2003). Miljøterapi med børn. Udvalgte temaer. Lejre: Forlaget Perikon.

Sørensen og Andersen, (2013) kap. 7 & 8. Psykodynamiske gruppeprocesser samt De almindeligste problemer – og nogle løsningsforslag. Nielsen, J. og Sørensen P. (red.). Brug gruppen – psykodynamisk gruppepsykoterapi. København: Hans Reitzels Forlag, s. 171-201.

26. oktober, eftermiddag, Heidi Rose:

Halton, W. (2003). kapitel 1 i Det ubevidste på arbejde. Obholzer og Roberts (red.).  Dansk Psykologisk Forlag.

Rose, H. (2009): Overvejelser om supervision af miljøterapeuter. Matrix s. 118.

Rose. H. (2009): Forældrearbejde og forældresamarbejde som en del af det miljøterapeutiske arbejde med børn og unge, i Matrix s. 64.

Generalforsamling og medlemsmøde 2022

Onsdag d.28.9.22 afholdes Generalforsamling i DSPBU med efterfølgende medlemsmøde  

i Psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27, København Ø.  

Punkter til dagsordenen kan indsendes senest 28.8.  

Endelig dagsorden vil blive udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen.

Aftenens program 

kl 17-18 Generalforsamling 

kl 18-18.30 Spisepause 

18.30-20.30 Medlemsmøde:  

Psykolog Mie Sedoc Jørgensen  vil holde oplæg om sit Ph.d projekt om effekten af et etårigt behandlingsprogram med mentaliseringsbaseret gruppeterapi til unge med diagnosen emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. 

Et psykoanalytisk perspektiv på autisme

https://autismconference2020.org/?lang=en

24.-26. juni 2022 afholdes i Warszawa d. 8. Frances Tustin International Conference.

https://www.efpp.org/wp-content/uploads/2022/04/ulotka_DL_99x210mm_EN_aktualizacja_podglad.jpg?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=invitation-the-8th-frances-tustin-international-conference-happening-on-24-26-june-2022_164

Spædbarnsobservationshold 2021


Nyt hold starter 8. december 2021. Holdet har løbende optag.

Hovedunderviser: Annette Anbert, cand. psych, specialpsykolog, specialist og  supervisor i børnepsykologi og psykoterapi.

Kurset koster 27.000 kr. for medlemmer af DSPBU og 28.000 kr. for ikke medlemmer.  Betales i 2 rater.

Yderligere oplysninger kan du få herhttps://dspbu.dk/spaedbarnsobservation/

Eller: ved at kontakte Marianne Skydsbjerg på mail: skyfri@privat.dk eller skrive til vores mail: dspbu@dp-decentral.dk.Introduktionsaften vedr- Spædbarnsobservation

Kurset i Spædbarnsobservation tager sigte på psykoterapeutisk kompetenceudvikling. Desuden får  man viden om spædbørns generelle udvikling og erfaringer med observation, som er et basalt  redskab i klinisk og terapeutisk arbejde.  

Kurset er tidligere godkendt og vil af den enkelte deltager kunne søges godkendt som supervision i  Dansk Psykologforening.  

Forud for uddannelsen afholdes en introduktionsaften onsdag d. 27.10 2021 kl.18-20 i  Dansk Psykologforenings Lokaler i Stockholmsgade 27.  

Under kurset følger hver deltager hver sit barn i dets naturlige familiemæssige omgivelser fra  fødslen og gennem hele dets første leveår, gennem ugentlige observationer. Kurset består i en  række supervisionsseminarer, hvor hver deltager i forløbet superviseres 13 gange 1,25 timer.  Kurset foregår således i en supervisionsgruppe og det samlede timetal afhænger af den endelige  gruppestørrelse.  

Efter forløbet udarbejder hver deltager en klinisk opgave på maks. 10 sider, der forelægges i  gruppen.  

Der tilbydes individuel støtte til processen med at finde en observationsfamilie og til  opgaveskrivning.  

Formål og Baggrund:  

Siden 2002 har DSPBU løbende gennemført kurser i spædbarnsobservation. Denne særlige  observations metode er udviklet på Tavistock Clinic i England, baseret på og inspireret af Esther  Bicks arbejde. I Danmark anvendes metoden desuden i uddannelse af kandidater af psykoanalytisk  psykoterapi med børn og unge under DSPBU´s uddannelse. Internationalt anvendes kurser i  spædbarns observation som en del af træningen af kandidater i psykoanalyse og psykoanalytisk  psykoterapi med børn, voksne og grupper.

DSPBU – et selskab under Dansk Psykologforening Stockholmsgade 27, DK-2100 København Ø www.dspbu.dk 

DANSK PSYKOLOG FORENINGS SELSKAB FOR 

Psykoanalytisk Psykoterapi 

med Børn og Unge 

Formålet med uddannelsen er:  

– At deltageren arbejder med at lære egne oplevelser, tanker og følelser at kende,  hvilket kan overføres til det kliniske arbejde. 

– At deltageren får mulighed for at arbejde med bevidstgørelse af egne vekslende  identificeringer med barnet, forældrene og sig selv som observatør. 

– At deltageren får erfaring med observation som et klinisk metodisk redskab. 

– At deltageren får et dybtgående kendskab til spædbørns emotionelle og  relationelle udvikling. 

– At deltageren får kendskab til spædbørns udvikling i samspil med familien. 

– At deltageren får kendskab til teorier om spædbørns emotionelle og relationelle udvikling. 

Praktiske oplysninger:  

Hovedunderviser: Annette Anbert, cand. psych, specialpsykolog, specialist og  supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, desuden deltager Marianne Skydsbjerg,  cand. psych. specialist og supervisor i psykoterapi og specialpsykolog i Børne- og  ungdomspsykiatri. 

Kurset koster 27.000 kr. for medlemmer af DSPBU og 28.000 kr. for ikke medlemmer.  Betales i 2 rater. Deltagelse i introduktionsaften er uden betaling. 

Efter introduktionsaftenen tilbydes individuel samtale forud for beslutning om  opstart.  

Spørgsmål og yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til dspbu@dp decentral.dk , eller tlf. 41139950, til Anette Grønbech, formand for styrelsen for  DSPBU. 

Generalforsamling og medlemsmøde 2021

DSPBU afholder Generalforsamling

d. 30. september 2021 kl 18-19

i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27.

Punkter til dagsorden er velkomne, på nedenstående mail, senest 30. august. Endelig dagsorden vil blive sendt til medlemmerne senest3 uger inden GF.

Generalforsamlingen vil være efterfulgt af en spisepause og kl 19.30-21 er der:

Medlemsmøde, hvor Magnus Biilmann vil holde oplæg om “Kliniske vanskeligheder i arbejdet med seksuelle traumer hos børn”

Magnus Biilmann har tidligere arbejdet som klinisk psykolog i privat praksis, med primært voksne,og med børn og unge på behandlingsinstitutionen Nødebogård. Oplægget på medlemsmødet er en del af hans PhD.

Oplægget vil handle om nogle af de kliniske vanskeligheder og dilemmaer, man kan støde på i arbejdet med seksuelle overgreb og traumer hos børn. Magnus ́ fokus er på psykoterapeutisk arbejde og udredning af seksuelle traumer, og den empiriske del af projektet bygger på interviews med professionelle, der arbejder indenfor området med børn og seksuelle overgreb. Teoretisk har projektet sit udspring i fransk psykoanalyse, og begreber som ‘Fantasi’, ‘Overføring’ og ‘pervers traumatisk andethed’ vil stå i centrum for Magnus ́ analyse af de kliniske vanskeligheder.

Alle er velkomne til generalforsamling og der kræves ikke tilmelding. Tilmelding til måltid og medlemsmøde på mail: dspbu@dp-decentral.dk. På samme mail kan man melde sig ind i selskabet og deltage i medlemsmødet.

På styrelsens vegne, Anette Grønbech, formand, Rina Mai Mikkelsen, næstformand

Evidens for psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi med børn og unge

University College of London og Anna Freud Instituttet har i fællesskab udarbejdet en ny systematisk gennemgang af de senere års forskning i evidens for nytten af psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge. Oversigten kan findes her: https://childpsychotherapy.org.uk/resources-professionals/evidence-base

Internationalt seminar med Bernard Roberts

DSPBU afholder internationalt 1 dags seminar med Bernard Roberts.

Dato: Lørdag d. 30. oktober 2021 kl. 9-16.

Bernard Roberts er psykoanalytiker fra det Britiske Psykoanalytiske Selskab og leder af den Psykoanalytiske Børne- og Ungeklinik i London.

Han vil denne dag præsentere sit årelange psykoanalytiske arbejde med to klienter, hhv. en 6-årig pige med misbrugsbaggrund og en 17-årig dreng med en oral deformitet. Et fælles tema i begge forløb er kroppens betydning i det analytiske arbejde. Dagen vil desuden lægge op til fælles drøftelse og mulighed for live supervision.

Introduktion:

The title of the first paper is ‘A child’s use of her body to communicate with her analyst’. I use extracts from the analysis of a six year old girl to illustrate the way bodily actions are used to communicate painful internal struggles and meanings. In child analysis there is often bodily contact with the analyst and I include the ways in which the child uses both her own body and parts of the analyst’s body in this process. The struggles came alive in moving ways in the to and from of the transference and countertransference and were often dramatised in the child’s relationship with her body. The narrative is accompanied by some of the drawings the little girl made.

The title of the second is, ‘The Hidden Secret – Ego Distortion in Facial Deformity – some reflections on the analysis of an eighteen year old boy’. It is about a boy who was born with an enlarged tongue that eventually required surgical treatment. The trauma of disfigurement in childhood and the further trauma of interventional treatment and the associated unconscious impulses and defences can become organised in pathological ways in the attempt to negotiate a stable adult ego. These are particularly difficult to change when the underlying condition remains active and there is a permanent disfigurement. The paper is accompanied by an illustration of somatic representation in the cortex of the brain.

Målgruppe: Kurset henvender sig til psykologer og børne- og ungdomspsykiatere. Der er få pladser til studerende. NB! Der vil blive undervist på engelsk.

Sted: Dansk Psykologforenings lokaler. Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Pris: Medlemmer af DSPBU 950 kr. Ikke-medlemmer 1150 kr. Nedsat pris til studerende: 500 kr. Inkl. frokost og kaffe/kage.

Tilmeldingsfrist: d. 10. oktober 2021.

Tilmelding: Ved betaling til bank: reg.nr: 0400 og kontonummer: 4022021082. Mærk betalingen Int. seminar 2021 og send yderligere en mail til dspbu@dp-decentral.dk om din tilmelding.

Livesupervision: Interesserede i at bringe en sag op til dagens live-supervision kan henvende sig på mail til Mette Bremer på mailadressen: kontakt@mettebremer.dk

Tidsskriftet Matrix

I sidste nummer af Matrix er en spændende artikel af norske Eystein Våpenstad om psykoterapi med børn med relationsskader – tidsskriftet er gratis at læse. http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2020/11/Matrix_1_2020_DenRiktigeTemperaturen.pdf