Udfordringer i relationsarbejdet med unge, som isolerer sig

DSPBU inviterer til Fyraftensmøde 19.marts 2024 kl 19-21

Lokale 2 A i Dansk Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade 27, København Ø.

hvor Christina Schacht Magnussen holder oplæg om “Udfordringer i relationsarbejdet med unge som isolerer sig”, med udgangspunkt i Relationsbogen, som udkom i 2023, og som Christina er hovedredaktør af.  Oplægget tager udgangspunkt i kapitlerne af Johannessen og Joa:  ”Moderne psykoseforståelse. Fra Hjernelidelse til stresslidelse” og Schacht-Magnussen ”Udfordringer i relationsarbejdet med mennesker som isolerer sig”.

Christina Schacht Magnussen er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi.  Arrangementet er gratis. Tilmelding er en forudsætning for deltagelse– til dspbu@dp-decentral.dk

Husk at melde afbud, hvis du har tilmeldt dig og bliver forhindret i at møde frem

Celebrating the Work of Dana Birksted-Breen

An International Journal of Psychoanalysis Conference
Online via Zoom – Saturday 13th January 2024, 11am – 6:30pm (GMT)
Join us for a one-day conference celebrating the work of our former Editor-in-Chief, Dana Birksted-Breen. With papers by Catalina Bronstein (London), Patrick Miller (Paris), Elias Mallet da Rocha Barros (São Paulo), and Lucy LaFarge (New York), and with an introduction by the current Editor-in-Chief of The International Journal of Psychoanalysis, Francis Grier. For more information, visit the event page, https://psychoanalysis.org.uk/civicrm/event/info%3Fid%3D1449%26reset%3D1
Dana Birksted-Breen is a training and supervising psychoanalyst of the British Psychoanalytical Society. She was the General Editor of the New Library of Psychoanalysis (2000-2010), initiating the New Library Teaching Series in 2005, and she was the Editor-in-Chief of the International Journal of Psychoanalysis (2007-2022). Dana was elected as a Distinguished Fellow of the British Psychoanalytical Society in 2022. Dana Birksted-Breen is interested in the points of connection and disconnection between theory and practice, and the creative spaces between the two. Over many years she has investigated ideas of identity, sexuality, symbolization, temporality, and the psychoanalyst’s mode of attention in the session, publishing books and papers on these areas.
­
­

Forskningskonference i børne- og ungdomspsykiatri fredag den 12 april 2024

Den årlige forskningskonference i børne- og ungdomspsykiatri næste år vil blive afholdt fredag den 12 april 2024 på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Nærmere program følger – tilmelding kan allerede ske via link:

https://danske.events/forskningsseminar

Afslutning for hold 2022 -23 Specialiseringsmodulet

Festlig afslutning for holdet, der startede sidste år og nu er kommet igennem 90 timers teori og 60 timers supervision i gruppe.

Stort tillykke til jer allesammen.

Orientering om EFPP til Generalforsamling i DSPBU 2023.

Årets gang i EFPP har indeholdt 4 møder. Der har undervejs været et formandsskifte, nu er det Piret Visnapuu-Bernardt (Estland), ikke længere Maria Teresa fra Schweiz. Desuden blev afholdt et vellykket årsmøde for delegerede i Berlin i marts, der var et fint fremmøde fra børne- og ungesektionen og de danske delegerede deltog på skærm. Det næste årsmøde for de delegerede er i september 2024 i Warszawa.
Tilbagevendende temaer på årets møder har bl.a. været drøftelse af hvorvidt spædbarnsobservation skal være en obligatorisk del af uddannelsen, der er stadig uenighed herom, og krigen i Ukraine og dens konsekvenser for terapeuterne i Ukraine og effekter på de øvrige lande samt deres tiltag/bidrag. Fra DK´s side har vi delt vores uddannelsesprogram i børne- og ungegruppe og modtaget fine tilbagemeldinger herpå.
Fra DSPBUs delege
rede
Liselotte Grünbaum
Mette Bremer

Orientering vedr FPAP , generalforsamling 2023

Stor tilfredshed med velbesøgt Fælleskonferencen i 2022 med det overordnede tema: ”SKAM”. Der var 35 tilmeldte til de spændende oplæg ved psykolog Lars J. Sørensen og jungiansk analytiker Henriette Heide-Jørgensen, og der var inspirerende workshops. Derudover var der som vanlig fælles refleksion i Drømmematrix og Storgruppe.
Derudover fortsætter Filmklubben med regelmæssige filmaftener og godt fremmøde de fleste aftener.
Dette års Fælleskonference kommer til at kredse om begrebet KØN, og den afholdes fra fredag den 17/11 til lørdag den 18/11. I år kommer det til at foregå på Knudshoved Kursuscenter i Nyborg. Der vil være tre fælles oplæg. Det første ved lektor i litteraturvidenskab Lillian Munk Rösing, dernæst psykolog og leder af Center for Kønsidentitet Torben Bæk Klein og lørdag formiddag ved jungiansk analytiker Jetthe Fabiola. Derudover vil der være workshops samt de øvrige faste indslag. Yderligere info kan ses på FPAP.dk.
Inge Østergaard Hansen,
Delegeret i FPAP for DSPBU

Formandsberetning 2022-2023

Beretning om selskabets virksomhed.
Denne beretning vedrører selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling 28. september 2022.
Der er aktuelt 64 medlemmer i DSPBU, fordelt på 60 medlemmer og 4 associerede medlemmer. Sidste år var medlemstallet 54. Det er glædeligt, at der således igen, som sidste år, har været en stigning i medlemstallet.
Styrelsen har fra sidste generalforsamling bestået af:
Anette Grønbech, formand, uddannelseskoordinator
Rina Mai Mikkelsen, næstformand og kasserer
Charlotte Andersen, webmaster, sekretær
Gitte Jönsson, sekretær
Mette Bremer, delegeret for EFPP.
Alle medlemmer af styrelsen valgt i 2022 og ingen er således på valg.
Der har været afholdt 4 styrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Uddannelsesmæssige aktiviteter.
November 2023 har 11 deltagere gennemført det 1,5 år lange forløb på Specialiseringsmodul i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge, omfattende 90 timers teoriundervisning og 60 timers gruppesupervision, tilrettelagt overensstemmelse med retningslinjerne for specialisering i Dansk Psykologforening (fremover DP) og for uddannelsen til Børne- og Ungdomspsykiater. Alt foregår i DPs lokaler og modulet er forhåndsgodkendt af DP. Det er det andet hold, der har gennemført specialiseringsmodulet i DSPBU regi.
Siden sidst har 1 deltager gennemført kursus i spædbarnsobservation, og mangler kun opgaven og en anden deltager er undervejs. En tredje deltager holder aktuelt pause fra kurset, efter at det har vist sig vanskeligt at finde en familie, der ville indgå i forløbet.
Nærmere oplysninger om kursus i spædbarnsobservation kan fås på DSPBUs hjemmeside.
Styrelsen har i det forløbne år revideret kravene til uddannelsen til psykoanalytisk børne- og ungeterapeut. Beskrivelse af uddannelsen kan ses på DSPBUs hjemmeside.

DSPBU udbyder ikke gruppesupervision eller individuel supervision, dette på baggrund af en styrelsesbeslutning om ikke at fordyre uddannelsen til psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge unødigt for deltagerne. I DP regi skal sådanne aktiviteter nemlig momses, og bliver derved dyrere for deltagerne, end hvis grupper etableres hos den enkelte supervisor udenfor DSPBU.
I forlængelse heraf er udarbejdet en revideret liste over forhåndsgodkendte supervisorer til DSPBUs uddannelse, som kan rekvireres af interesserede ved mail til DSPBU. Listen er åben for nye supervisorer, man er velkommen til at melde sig. Supervisorer kan godkendes, hvis de:

har omfattende erfaring med terapi med børn og unge

har modtaget supervision i dette i betydeligt omfang ( svarende til kravene i uddannelsen)

har en psykodynamisk psykoterapeutisk efteruddannelse

har været i psykodynamisk egenterapeutisk forløb
og også er

DP godkendt specialist i psykoterapi

DP godkendt supervisor eller tilmeldt supervisoruddannelsen

eller er psykiater med specialist – og supervisoruddannelse
Faglige aktiviteter.
Efter GF 2022 er afholdt medlemsmøde med Mie Sedoc Jørgensen om effekten af et program for mentaliseringsbaseret gruppebehandling af unge.
April 2023 er afholdt internationalt seminar med Eystein Victor Våpenstad. Eystein Victor Våpenstad er praktiserende barne- og ungdomspsykoanalytiker fra Norge, Dr. phil og førsteamanuensis på Universitetet i Innlandet, Lillehammer. På seminaret præsenterede han tre oplæg:
1.
Om Reverie i Psykoanalytisk orientert terapi med barn og ungdom.
2.
«Positive Capability» og arbeid med krevende barnepasienter
3.
Om psykoanalytisk arbeid med de minste barna (foreldre-spedbarnterapi).
Efteråret 2023 afholder DSPBU 2 dages kursus om miljøterapi, kurset er forhåndsgodkendt i DP, på tværgående modul og alle pladser er optaget, idet der er 40 tilmeldte.
DSPBU afholder fyraftensmøde 7. december 2023 med Christina Schacht Magnussen, hovedredaktør på Relationsbogen, om hovedpointer fra bogen, der er blevet til i et dansk – norsk samarbejde og omhandler overordnet behovet for paradigmeskifte i psykiatrien og hvordan psykodynamisk tænkning kan bidrage. Se mere om fyraftensmødet på DSPBU hjemmeside.
Formidling.
DSPBU annoncerer via hjemmeside og på Facebook og gennem DP.
I styrelsen er vi blevet opmærksomme på den positive betydning for synligheden udenfor medlemskredsen af, at DSPBUs arrangementer, i lighed med andre selskabers, kan annonceres på DPs kursuskalender, og at annoncering kan ske i DPs nyhedsbreve mv. gratis. Endvidere er godkendelse af kurser i DP gratis for selskaber og dermed er det uden økonomisk risiko at få forhåndsgodkendt kurser inden annoncering.
Økonomi. Rina Mai MIkkelsen, kasserer aflægger beretning for 2022 og perioden frem til nu.
PFAP og EFPP.
Inge Østergård Hansen har gennem nogle år været udpeget som delegeret for FPAP. FPAP arrangerer hvert år i november en velbesøgt Fælleskonference, som en del medlemmer af DSPBU deltager i. Inge Østergård aflægger beretning. Rina Mai Mikkelsen overtager Inges plads som delegeret. DSPBU takker Inge for mange års indsats som delegeret for PFAP.
Liselotte Grünbaum og Mette Bremer er delegerede for EFPP. Begge er desværre forhindrede i at deltage i denne GF. De har skrevet et afsnit med orientering fra EFPP.
Tak til begge delegerede.
Overvejelser over fremtiden for DSPBU.
Vi i styrelsen finder, at det er meget opmuntrende, at interessen for specialiseringsmodulet har været stor og også, at der har været tilgang af yngre medlemmer til DSPBU, samt at der er god tilslutning til de kurser og seminarer, der udbydes. VI ser det tilsammen som tegn på, at flere er interesserede psykodynamisk tænkning og psykodynamiske arbejdsmåder på børn- og ungeområdet. Vi håber at kunne starte et nyt specialiseringsmodul om 1-2 år og fortsætte det generationsskifte i underviser- og supervisorgruppen, der er påbegyndt. Vi har endvidere gang i indledende planlægning af psykodynamisk baserede kurser, der er udformet efter DPs krav, det drejer sig om kursus i Udredning og Forskningsmodul.
Vi fra styrelsen byder velkommen til jer nye medlemmer af DSPBU og siger tak til alle de mange medlemmer, der har bidraget i DSPBU i det forløbne år.
På styrelsens vegne
Anette Grønbech, formand for styrelsen for DSPBU

Kassererens beretning for 2022.

DSPBU GENERALFORSAMLING D. 27.9.23

Årsresultat:
Indestående i bank pr. 18.9.23: 578.111,- Det er ikke reelt indestående, idet der ikke længere trækkes udgifter fra kontoen, men der vedbliver at tilgå indbetalinger. Planen fra DP er, at selskabers konti afvikles, og vi i stedet får en oversigt over ind-og udbetalinger.
Tilskud: af augustrapport fra DP har vi fået kr. 10.300,- i tilskud i 2023. De er ikke tilskrevet i vores bank, jf. ovenstående.
Indtægter: kr. 442.724,- som mestendels er indbetalinger for specialiseringsmodulet.
Udgifter kr. 136.562,- som er”drift-omkostninger”, herunder porto/bankgebyrer, renter og gebyrer, udgifter til hjemmeside, kontingenter til foreninger (EFPP, FPAP), forplejning ved styrelsesmøder, samt kalkulerede underskud på aktiviteter. EFPP har varslet en større stigning til omkring 4800,- pr. år for medlemskab.
Kursus-udgifter er honorarer til undervisere, herunder undervisning på specialiseringsmodul, samt udgifter til forplejning ol.
Overskud: 304.000 stammer fra indbetalinger for specialiseringsmodulet, der strækker sig over 2 regnskabsår. Anslået budget for spec.modul er 323.000,-
Aktiviteter i 2023

Nyt medlemssystem i DP:
o
Kontingenter opkræves via DPs ”Mit DP”, hvor man melder sig ind og automatisk kommer på medlemslisten. Så vidt vides vil der løbende opkræves kontingent med fagforeningskontingentet.

Internationalt seminar 2023:
o
Overskud på godt 6000,-

MT-seminar 2023:
o
Formentlig et lille overskud.
-Der er udsendt nye guidelines fra DP for selskaber, styrelse og medlemmer med ”do’s and don’ts. Formentlig vil de være tilgængelige på DPs hjemmeside.

Referat af generalforsamling 2023

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fastsættelse af forretningsorden
 3. Beretning om selskabets virksomhed (formandens beretning)
 4. Aflæggelse af regnskab (kassererens beretning)
 5. Fastlæggelse af driftsbudget. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Beretning vedrørende EFPP ved Liselotte Grünbaum
 7. Beretning vedrørende FPAP ved Inge Østergaard Hansen
 8. Valg til styrelsen – alle 5 medlemmer er valgt i 2022 for en 2 årig periode:
  Anette Grønbech
  Rina Mai Mikkelsen
  Charlotte Andersen
  Mette Bremer
  Gitte Jönsson
 9. Valg af suppleant?
 10. Eventuelt

Referat af generalforsamling i Dansk Psykolog Forenings selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU), onsdag, d.27.9.2023
1.
Dirigent: Lisbeth Elmann
Referent: Marianne Skydsbjerg
2.
Fastsættelse af forretningsorden
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
3.
Beretning fra formanden – se medsendte
Som det fremgår af beretningen kan selskabet ikke fremover kan arrangere gruppesupervision, da psykologforeningen kræver at betalingen tillægges moms, hvilket fordyrer supervisionen unødigt.
Der er udarbejdet liste over forhåndsgodkendte supervisorer, denne kan rekvireres ved at maile til dspbu. Der er information om dette på hjemmesiden. Kandidaterne på det nuværende hold opfordres til at finde sammen om en supervisor. Ønsker man at komme på listen kan man henvende sig til Styrelsen.
Desværre har psykologforeningen besluttet, at lokalerne ikke må bruges om lørdagen. Der er givet dispensation til det nuværende hold, der afslutter i november, men det kan blive en udfordring for et kommende hold.
Generelt går det godt i DSPBU. Der er tilgang af medlemmer og der har været stor interesse for og tilfredshed med specialiseringsmodulet.
Beretningen blev taget til efterretning.
4.
Aflæggelse af regnskab – se medsendte
DP er ved at overgå til et nyt regnskabssystem, hvor de enkelte selskabers konti lukket.
Det ser på papiret ud som om vi har et stort overskud, men det er ikke reelt, da DP har betalt de udgifter der har været til undervisere på specialiseringsmodulet mv.
Det gør det rigtig svært at få overblik over hvad vi egentlig har.
Regnskabet laves af DP og det er lidt svært at følge med løbende.
Det nye system betyder også at kontingenter til selskaberne fremover betales sammen med kontingentet til DP.
5.
Fastlæggelse af driftsbudget og kontingent – se medsendte
Kontingentet fastholdes.
6.
Beretning fra EFPP – se medsendte
Der er EFPP konference i november 2024 i Warszawa.
7.
Beretning vedr. FPAP – se medsendte
Emnet for årets fælleskonference er Køn, med titlen ”Køn – Kønnere – Kønnet”. Se FPAP.dk
Inge, der har været delegeret i mange år er fratrådt og Rina er trådt til. Begge er dog stadig i arrangementsgruppen.
8.
Valg til Styrelsen
Der var ingen på valg. Der var stor tak og applaus for det kæmpe arbejde styrelsen varetager.
9.
Evt. – Intet

Fyraftensmøde om Dynamisk relationsarbejde: Medmenneskelig, sammenhængende og effektiv behandling af mennesker med psykiske lidelser.

Christina Schacht-Magnussen, Cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi
holder oplæg med hovedpointer fra den nye bog: Relationsbogen.
d. 7 december kl 19-21.30, i psykologforeningens lokale 2 A, Stockholmsgade 27,
København Ø

På Fyraftensmødet holder Christina Schacht-Magnussen oplæg og der vil være lejlighed til at
drøfte hovedpointer fra ”Relationsbogen”, der netop er udkommet i Danmark og som Christina
har været hovedredaktør på, i et dansk – norsk samarbejde, sammen med Gunnar Brox Haugen,
Anne Ek og Svein Haugsgjerd. I antologien indgår kapitler på både norsk og dansk, bl.a. kapitlerne:
”Moderne psykoseforståelse: Fra Hjernelidelse til Streslidelse” af Jan Olav Johannesen & Inge Joa,
”Når ondskapen fester seg” af Sverker Belin,”Psykoanalytisk tænkning og dens berettigelse i
moderne psykiatri” af Otto Nyeborg, Mette Møller & Christina Schacht-Magnussen, og
”Pakkeforløb i psykiatrien. Danske erfaringer af Torben Heinskou & Francisco Alberdi.


” Den menneskelig psyke er kompleks og mangfoldig. Behandlingen af mennesker med psykisk
lidelse kræver en individualiseret, sammenhængende og helhedsorienteret behandling. Hensigten
med bogen er at belyse vigtigheden af at relationsarbejdet sikres en central plads i behandlingen
og i behandlingsappartet samt i social- og helsefaglige grund – og videreuddannelser. Relationens
betydning kan ikke overvurderes, og er den faktor, vi som de gode hjælpere har et særligt ansvar
for at dygtiggøre os i, i mødet med vore medmennesker. Det er også den røde tråd gennem denne
bog. ” citat fra Relationsbogen.

Hovedpointer i bogen, som vil blive omtalt i Christinas oplæg, er påpegning af behovet for et
paradigmeskift i behandlingen af psykisk syge mennesker. Der argumenteres for, at der er
væsentlige begrænsninger i den symptomfokuserede, deskriptive psykiatri og for hvordan
moderne psykodynamisk forståelse af mennesker og psykisk sygdom har en unik værdi som tilgang
til forståelse af og behandling af psykisk syge. Der argumenteres for behovet for
relationsorienteret behandling og sammenhængende indsatser samt for nødvendigheden af
tilstrækkelige organisatoriske forudsætninger for dette, herunder ressourcer, organisering,
uddannelse og supervision af medarbejdere.


Karen Vibeke Mortensen har anmeldt Relationsbogen, i Matrix, 39 (1) 2023, her et uddrag:
”her er tale om en bog af meget høj kvalitet. Den er velskrevet og forfattet af meget erfarne
fagfolk, ofte specialister inden for deres felt, som gennem et langt liv har beskæftiget sig med de
emner, de skriver om. De leverer ikke alene en skarp og præcis analyse af de store problemer, som
præger psykiatrien i dag, men tilbyder også modeller for og beskrivelser af, hvad der kan gøres for
at opbygge en ny og langt bedre psykiatri.”


Det praktiske:
Torsdag d. 7. december 2023 kl 19-21.30 Lokale 2A , Stockholmsgade 27, København Ø
Arrangementet henvender sig primært til psykologer, psykiatere og psykologistuderende.


Tilmelding er nødvendig, på dspbu@dp-decentral.dk , skriv dit navn og fyraftensmøde
Deltagere optages efter først til mølle princippet. Arrangementet er gratis.


Der medbringes et mindre antal bøger som der vil være mulighed for at købe til arrangementet
Bogen kan bestilles på Saxo: https://www.saxo.com/dk/relasjonsboka-relationsbogendynamisk-relasjonsarbeid-medmenneskelig-sammenhengende-og-effektivbeha_bog_9788282172462
Royalties går til Stiftelsen www.seprep.no