Fælleskonferencen 2024 – Relation og refleksion: Begær

  1. FÆLLESKONFERENCE
    23.-23. november 2024 på Knudshoved Kursuscenter
    Fyrvej 1, 5800 Nyborg


Fælleskonferencen er et mødested for alle med interesse for psykodynamisk tænkning.
Opmærksomheden på betydningen af relationer er øget de senere år, og i den sammenhæng opstår
spørgsmålet om det ubevidstes realitet og manifestationer i tænkning, i kultur og i bred terapeutisk
praksis. Fælleskonferencerne har været grobund for og fortsat inspiration til, hvordan psykoanalytisk
tænkning kan etableres og udbredes i praksis f.eks. på psykoterapeutiske uddannelser, i psykiatrien,
PPR, konsulent-verdenen, privat praksis, socialområdet, almen praksis og indenfor teologi, kunst og
musik.
På Fælleskonferencen 2024 er temaet Begær.
Årets tema BEGÆR følger som en naturlig forlængelse af de sidste års konferencetemaer: Hemmeligheder og
løgne, Skam og Køn. Begæret som drivkraft, fra fascination til besættelse, fra drøm til drift i kultur, identitet
og selvforståelse – i relation og refleksion. Også på dette års Fælleskonference vil vi med oplæg og
workshops sætte fokus på nogle væsentlige nedslag i det valgte tema, og med det udgangspunkt sammen
med nysgerrighed undersøge temaet i fælles refleksion, storgruppe og social dreaming.
Til at inspirere undersøgelse og refleksion på konferencen vil der være oplæg og workshops både ved
repræsentanter for medlemsforeningerne og eksterne oplægsholdere med andre fagligheder.
Tid:
Fredag 22. november kl. 9.30 – lørdag 23. november kl.13.15
Pris:
Konference med overnatning kr. 2600,-
Konference uden overnatning kr. 2000,-
For studerende fra uddannelserne i Fællesforeningen:
Konference med overnatning kr. 1200,- Konference uden overnatning kr. 1000,-
Der er et begrænset antal værelser til overnatning, så hurtig tilmelding anbefales2
Tilmelding:
Senest d. 1. oktober 2024 pr. mail mærket ”Fælleskonference” til ramsingpeter@dadlnet.dk.
Gør opmærksom på, hvis der ikke ønskes overnatning, ønskes vegetarkost, mulighed for deling af
dobbeltværelse og/eller andre særlige ønsker. For studerende medsendes dokumentation fra uddannelsen.
Betaling:
Senest d. 1. oktober 2024 til FPAPs konto i Nordea, reg.nr. 1436 kontonr. 7554190434. Angiv
navn og ”Fælleskonference”.
Bed om elektronisk faktura i tilmeldingen, hvis din arbejdsplads skal betale, er en offentlig virksomhed og
ønsker elektronisk faktura. Angiv arbejdspladsens navn, adresse, EAN-nummer og evt. reference.
Program for 16. FÆLLESKONFERENCE
Fredag d. 22. november
9.30-10.00 Ankomst, kaffe og rundstykker
10.00-10.30
Velkomst og præsentation af deltagerne
v/ Planlægningsgruppen
10.30-11.30
Fælles oplæg: Aben følger med – Begær og hierarkier i menneskets psykologi
v/ Troels Gottlieb, cand.psych. Ph.d., forfatter og foredragsholder
Menneskets eksistens er nedarvet gennem millioner års evolution, fra primat til jæger-samler til dem vi er i
dag. Vi er biologiske skabninger, svarende til vores evolutionshistoriske forfædre: statusorienterede og evigt
opmærksomme på dominans og underkastelse, magt og begær. I dette foredrag vil jeg sætte fokus på begær
som drivkraft i magtspil og sociale hierarkier og samtidigt forsøge at udfordre den psykodynamiske
forståelse omkring de ofte tabuiserede erfaringer fra søskendeflokken, skolegården – eller fra de leder- og
medarbejdergrupper, som vi møder og de dynamikker vi skal håndtere, men ligeledes også ofte mangler
sprog og forståelse for.
11.30-12.00 Pause
12.00-13.00
Fælles oplæg: Den lille galskab: Symbolisering og det efterladte begær
v/ Thomas Gitz-Johansen, cand.mag., ph.d. og jungiansk analytiker. Lektor på RUC
Interessen for symboler og symbolisering er et område, som er fælles for de psykodynamiske retninger.
Symboliseringsprocesser kan betegnes som en ”lille galskab” fordi de overskrider fornuftens domæne og
tillader samkvem mellem psykens bevidste og ubevidste processer. Oplægget vil tematisere det
psykodynamiske begreb om symbolisering, der handler om alle former for billedliggørelse, som samler og
udtrykker psykens bevidste og ubevidste processer. Oplæggets udgangspunkt er jungiansk psykologi, men
vil også trække på psykoanalytisk teori som tematiserer, hvordan begær, der er opgivet og fortrængt på
grund af en konflikt, kan erstattes af et symbol. Hvis begær kan erstattes af symboler, må det også kunne
genfindes via symboliseringsprocesser. Oplægget tager udgangspunkt i artiklen ”Den lille galskab:
Symboliseringspraksis som en psykodynamisk metode til samspil med den ubevidste psyke” (Psyke &
Logos, 2016, vol. 37).
13.00-3
14.15–15.45
Parallelsessioner, workshops:
Konferencens workshops vil sætte aspekter af temaet Begær i spil med mulighed for fælles undersøgende
refleksioner i mindre grupper. Denne del af programmet er i skrivende stund (maj 2024) ikke helt på plads
endnu men vil være klar til næste udsendelse efter sommerferien
15.45-16.15 Pause
16.15-17.30
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge og gruppeanalytiker
18.00-19.30 Middag
19.30-?
… Noget helt andet …
Lørdag d. 23. november
8.30-9.45
Social Dreaming
Under ledelse af Marianne Malm, cand.psych og gruppeanalytiker
9.45-10.00 Pause
10.00-11.15:
Fælles oplæg: Begærets sprog – Samtaler og tekster om sex
v/ Maja Lucas, cand.mag., Ph.d., skønlitterær forfatter
Hvordan taler vi sammen om sex og begær? Hvordan kan man beskrive begæret på måder, der hverken er
kliniske eller forblommede, men hvor begær får den eksistentielle dybde, det har for mennesker? De
spørgsmål undersøger forfatteren Maja Lucas i bogen ”Måden du rører mig på” (Gyldendal, 2023). Det er en
hybridbog, der rummer både digte, noveller og samtaler med en række mennesker i alle aldre og køn om
sex og begær. Maja Lucas har skrevet bogen ud fra en følelse af at mangle et sprog for begæret og en
længsel efter at tale med andre mennesker om det. I oplægget fortæller hun om arbejdet med bogen og
læser op fra både egne tekster og nogle af samtalerne.
11.15-11.45 Pause
11.45-13.00
Storgruppe
Storgruppeleder Peter Ramsing, overlæge, gruppeanalytiker
13.00-13.15
Afrunding i plenum
v/ Planlægningsgruppen
13.15 “Løs snak” og sandwich