Formandsberetning 2022-2023

Beretning om selskabets virksomhed.
Denne beretning vedrører selskabets virksomhed siden sidste generalforsamling 28. september 2022.
Der er aktuelt 64 medlemmer i DSPBU, fordelt på 60 medlemmer og 4 associerede medlemmer. Sidste år var medlemstallet 54. Det er glædeligt, at der således igen, som sidste år, har været en stigning i medlemstallet.
Styrelsen har fra sidste generalforsamling bestået af:
Anette Grønbech, formand, uddannelseskoordinator
Rina Mai Mikkelsen, næstformand og kasserer
Charlotte Andersen, webmaster, sekretær
Gitte Jönsson, sekretær
Mette Bremer, delegeret for EFPP.
Alle medlemmer af styrelsen valgt i 2022 og ingen er således på valg.
Der har været afholdt 4 styrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
Uddannelsesmæssige aktiviteter.
November 2023 har 11 deltagere gennemført det 1,5 år lange forløb på Specialiseringsmodul i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge, omfattende 90 timers teoriundervisning og 60 timers gruppesupervision, tilrettelagt overensstemmelse med retningslinjerne for specialisering i Dansk Psykologforening (fremover DP) og for uddannelsen til Børne- og Ungdomspsykiater. Alt foregår i DPs lokaler og modulet er forhåndsgodkendt af DP. Det er det andet hold, der har gennemført specialiseringsmodulet i DSPBU regi.
Siden sidst har 1 deltager gennemført kursus i spædbarnsobservation, og mangler kun opgaven og en anden deltager er undervejs. En tredje deltager holder aktuelt pause fra kurset, efter at det har vist sig vanskeligt at finde en familie, der ville indgå i forløbet.
Nærmere oplysninger om kursus i spædbarnsobservation kan fås på DSPBUs hjemmeside.
Styrelsen har i det forløbne år revideret kravene til uddannelsen til psykoanalytisk børne- og ungeterapeut. Beskrivelse af uddannelsen kan ses på DSPBUs hjemmeside.

DSPBU udbyder ikke gruppesupervision eller individuel supervision, dette på baggrund af en styrelsesbeslutning om ikke at fordyre uddannelsen til psykoanalytisk psykoterapeut med børn og unge unødigt for deltagerne. I DP regi skal sådanne aktiviteter nemlig momses, og bliver derved dyrere for deltagerne, end hvis grupper etableres hos den enkelte supervisor udenfor DSPBU.
I forlængelse heraf er udarbejdet en revideret liste over forhåndsgodkendte supervisorer til DSPBUs uddannelse, som kan rekvireres af interesserede ved mail til DSPBU. Listen er åben for nye supervisorer, man er velkommen til at melde sig. Supervisorer kan godkendes, hvis de:

har omfattende erfaring med terapi med børn og unge

har modtaget supervision i dette i betydeligt omfang ( svarende til kravene i uddannelsen)

har en psykodynamisk psykoterapeutisk efteruddannelse

har været i psykodynamisk egenterapeutisk forløb
og også er

DP godkendt specialist i psykoterapi

DP godkendt supervisor eller tilmeldt supervisoruddannelsen

eller er psykiater med specialist – og supervisoruddannelse
Faglige aktiviteter.
Efter GF 2022 er afholdt medlemsmøde med Mie Sedoc Jørgensen om effekten af et program for mentaliseringsbaseret gruppebehandling af unge.
April 2023 er afholdt internationalt seminar med Eystein Victor Våpenstad. Eystein Victor Våpenstad er praktiserende barne- og ungdomspsykoanalytiker fra Norge, Dr. phil og førsteamanuensis på Universitetet i Innlandet, Lillehammer. På seminaret præsenterede han tre oplæg:
1.
Om Reverie i Psykoanalytisk orientert terapi med barn og ungdom.
2.
«Positive Capability» og arbeid med krevende barnepasienter
3.
Om psykoanalytisk arbeid med de minste barna (foreldre-spedbarnterapi).
Efteråret 2023 afholder DSPBU 2 dages kursus om miljøterapi, kurset er forhåndsgodkendt i DP, på tværgående modul og alle pladser er optaget, idet der er 40 tilmeldte.
DSPBU afholder fyraftensmøde 7. december 2023 med Christina Schacht Magnussen, hovedredaktør på Relationsbogen, om hovedpointer fra bogen, der er blevet til i et dansk – norsk samarbejde og omhandler overordnet behovet for paradigmeskifte i psykiatrien og hvordan psykodynamisk tænkning kan bidrage. Se mere om fyraftensmødet på DSPBU hjemmeside.
Formidling.
DSPBU annoncerer via hjemmeside og på Facebook og gennem DP.
I styrelsen er vi blevet opmærksomme på den positive betydning for synligheden udenfor medlemskredsen af, at DSPBUs arrangementer, i lighed med andre selskabers, kan annonceres på DPs kursuskalender, og at annoncering kan ske i DPs nyhedsbreve mv. gratis. Endvidere er godkendelse af kurser i DP gratis for selskaber og dermed er det uden økonomisk risiko at få forhåndsgodkendt kurser inden annoncering.
Økonomi. Rina Mai MIkkelsen, kasserer aflægger beretning for 2022 og perioden frem til nu.
PFAP og EFPP.
Inge Østergård Hansen har gennem nogle år været udpeget som delegeret for FPAP. FPAP arrangerer hvert år i november en velbesøgt Fælleskonference, som en del medlemmer af DSPBU deltager i. Inge Østergård aflægger beretning. Rina Mai Mikkelsen overtager Inges plads som delegeret. DSPBU takker Inge for mange års indsats som delegeret for PFAP.
Liselotte Grünbaum og Mette Bremer er delegerede for EFPP. Begge er desværre forhindrede i at deltage i denne GF. De har skrevet et afsnit med orientering fra EFPP.
Tak til begge delegerede.
Overvejelser over fremtiden for DSPBU.
Vi i styrelsen finder, at det er meget opmuntrende, at interessen for specialiseringsmodulet har været stor og også, at der har været tilgang af yngre medlemmer til DSPBU, samt at der er god tilslutning til de kurser og seminarer, der udbydes. VI ser det tilsammen som tegn på, at flere er interesserede psykodynamisk tænkning og psykodynamiske arbejdsmåder på børn- og ungeområdet. Vi håber at kunne starte et nyt specialiseringsmodul om 1-2 år og fortsætte det generationsskifte i underviser- og supervisorgruppen, der er påbegyndt. Vi har endvidere gang i indledende planlægning af psykodynamisk baserede kurser, der er udformet efter DPs krav, det drejer sig om kursus i Udredning og Forskningsmodul.
Vi fra styrelsen byder velkommen til jer nye medlemmer af DSPBU og siger tak til alle de mange medlemmer, der har bidraget i DSPBU i det forløbne år.
På styrelsens vegne
Anette Grønbech, formand for styrelsen for DSPBU