Referat af generalforsamling 2023

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fastsættelse af forretningsorden
 3. Beretning om selskabets virksomhed (formandens beretning)
 4. Aflæggelse af regnskab (kassererens beretning)
 5. Fastlæggelse af driftsbudget. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Beretning vedrørende EFPP ved Liselotte Grünbaum
 7. Beretning vedrørende FPAP ved Inge Østergaard Hansen
 8. Valg til styrelsen – alle 5 medlemmer er valgt i 2022 for en 2 årig periode:
  Anette Grønbech
  Rina Mai Mikkelsen
  Charlotte Andersen
  Mette Bremer
  Gitte Jönsson
 9. Valg af suppleant?
 10. Eventuelt

Referat af generalforsamling i Dansk Psykolog Forenings selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med Børn og Unge (DSPBU), onsdag, d.27.9.2023
1.
Dirigent: Lisbeth Elmann
Referent: Marianne Skydsbjerg
2.
Fastsættelse af forretningsorden
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.
3.
Beretning fra formanden – se medsendte
Som det fremgår af beretningen kan selskabet ikke fremover kan arrangere gruppesupervision, da psykologforeningen kræver at betalingen tillægges moms, hvilket fordyrer supervisionen unødigt.
Der er udarbejdet liste over forhåndsgodkendte supervisorer, denne kan rekvireres ved at maile til dspbu. Der er information om dette på hjemmesiden. Kandidaterne på det nuværende hold opfordres til at finde sammen om en supervisor. Ønsker man at komme på listen kan man henvende sig til Styrelsen.
Desværre har psykologforeningen besluttet, at lokalerne ikke må bruges om lørdagen. Der er givet dispensation til det nuværende hold, der afslutter i november, men det kan blive en udfordring for et kommende hold.
Generelt går det godt i DSPBU. Der er tilgang af medlemmer og der har været stor interesse for og tilfredshed med specialiseringsmodulet.
Beretningen blev taget til efterretning.
4.
Aflæggelse af regnskab – se medsendte
DP er ved at overgå til et nyt regnskabssystem, hvor de enkelte selskabers konti lukket.
Det ser på papiret ud som om vi har et stort overskud, men det er ikke reelt, da DP har betalt de udgifter der har været til undervisere på specialiseringsmodulet mv.
Det gør det rigtig svært at få overblik over hvad vi egentlig har.
Regnskabet laves af DP og det er lidt svært at følge med løbende.
Det nye system betyder også at kontingenter til selskaberne fremover betales sammen med kontingentet til DP.
5.
Fastlæggelse af driftsbudget og kontingent – se medsendte
Kontingentet fastholdes.
6.
Beretning fra EFPP – se medsendte
Der er EFPP konference i november 2024 i Warszawa.
7.
Beretning vedr. FPAP – se medsendte
Emnet for årets fælleskonference er Køn, med titlen ”Køn – Kønnere – Kønnet”. Se FPAP.dk
Inge, der har været delegeret i mange år er fratrådt og Rina er trådt til. Begge er dog stadig i arrangementsgruppen.
8.
Valg til Styrelsen
Der var ingen på valg. Der var stor tak og applaus for det kæmpe arbejde styrelsen varetager.
9.
Evt. – Intet